Mijn huis, mijn comfort

Gebruiksvoorwaarden

Vaillant waardeert uw bezoek aan deze website en de interesse die u hebt in ons bedrijf en onze producten. Gelieve hieronder belangrijke wettelijke bepalingen te vinden inzake het gebruik van deze website.

Inleiding

Deze website wordt beheerd door Vaillant Group Belgium NV, Golden Hopestraat 15, 1620 Drogenbos (“Vaillant“). Elk gebruik van deze website (“website van Vaillant”), is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen worden aangepast, gewijzigd of vervangen door andere algemene voorwaarden, bv. voor de aankoop van producten en diensten. Het bekijken of gebruiken van de website van Vaillant, waar er een log-in of geen log-in vereist is, betekent dat u deze Gebruiksvoorwaarden in hun huidige vorm aanvaardt.

Deze website is met de grootste zorg gemaakt. Wij kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld en geen garantie geven voor de tijdigheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de aangeboden informatie en gegevens. Vaillant behoudt zich het recht voor om de aangeboden informatie en gegevens op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen of te wijzigen. Op elk ogenblik kunnen wij de Vaillant website en/of de daarop aangeboden diensten geheel of gedeeltelijk stopzetten. Wegens de aard van het internet en computersystemen, kan Vaillant niet aansprakelijk worden gesteld voor de al dan niet continue beschikbaarheid van de website van Vaillant.

Registratie, wachtwoord

Sommige pagina’s van de website van Vaillant kunnen beveiligd zijn met een wachtwoord. In het belang van de veiligheid en betrouwbaarheid van de zakelijke transacties, zullen enkel geregistreerde Gebruikers toegang krijgen tot de genoemde pagina’s. Vaillant behoudt zich het recht voor om eender welke Gebruiker de toegang te ontzeggen. Vaillant behoudt zich in het bijzonder het recht voor om bepaalde webpagina’s, die eerder vrij toegankelijk waren, aan de registratievoorwaarde te onderwerpen. Vaillant kan, op elk ogenblik en zonder een reden op te geven, elke Gebruiker het recht ontzeggen de door een wachtwoord beveiligde delen van de website te bezoeken, door zijn Gebruikersgegevens (zoals hieronder bepaald) te blokkeren, in het bijzonder wanneer de Gebruiker

  • valse gegevens gebruikt om zich te registreren;
  • deze Gebruiksvoorwaarden schendt of onzorgvuldig omspringt met zijn Gebruikersgegevens;
  • van toepassing zijnde wetten schendt bij het openen of gebruiken van de website van Vaillant; of
  • de website van Vaillant gedurende een lange periode niet gebruikt heeft.

Bij zijn registratie moet de Gebruiker accurate informatie geven en, indien die informatie na verloop van tijd verandert, die informatie bijwerken (in de mate van het mogelijke: online). De Gebruiker moet ervoor zorgen dat zijn e-mailadres, zoals opgegeven aan Vaillant, te allen tijde actueel is en een adres is waarop de Gebruiker kan worden gecontacteerd.

Na registratie zal de Gebruiker een toegangscode ontvangen, bestaande uit een Gebruikersnaam en een wachtwoord ("Gebruikersgegevens"). Meteen bij zijn eerste bezoek moet de Gebruiker het van Vaillant ontvangen wachtwoord veranderen in een wachtwoord dat enkel door de Gebruiker gekend is. De Gebruikersgegevens stellen de Gebruiker in staat zijn gegevens te bekijken of veranderen of, indien van toepassing, zijn toestemming voor de verwerking van zijn gegevens in te trekken.

De Gebruiker moet ervoor zorgen dat zijn Gebruikersgegevens niet toegankelijk zijn voor derden en is zelf verantwoordelijk voor alle transacties en andere activiteiten die onder zijn Gebruikersgegevens worden uitgevoerd. Aan het einde van elke online-sessie moet de Gebruiker uitloggen van de met een wachtwoord beveiligde webpagina’s. Indien de Gebruiker merkt dat derden zijn Gebruikersgegevens misbruiken, moet de Gebruiker Vaillant daarvan onmiddellijk schriftelijk of desgevallend per e-mail op de hoogte brengen.

Na ontvangst van die melding zal Vaillant de toegang tot de met wachtwoord beveiligde delen van de website voor die Gebruikersgegevens blokkeren. De Gebruiker zal slechts opnieuw toegang kunnen krijgen na het indienen van een aanvraag bij Vaillant of na nieuwe registratie.

De Gebruiker kan op elk ogenblik schriftelijk de beëindiging van zijn registratie aanvragen, op voorwaarde dat die beëindiging de goede werking van contractuele relaties niet in het gedrang brengt. In dat geval zal Vaillant alle Gebruikersgegevens en andere opgeslagen persoonlijk identificeerbare gegevens van de Gebruiker verwijderen zodra die gegevens niet langer nodig zijn.

Producten, Diensten

Vaillant geeft op deze website informatie over producten en diensten die mogelijk niet beschikbaar zijn in bepaalde landen. Vaillant geeft geen garantie dat de producten en diensten die op deze website te zien zijn, ook in uw land verkrijgbaar zijn. Een overzicht van alle Vaillant-producten en -diensten die in uw land verkrijgbaar zijn, vindt u op de homepagina van Vaillant voor uw land; daartoe krijgt u rechtstreeks toegang op de homepage via het uitvouwmenu "Choose your country". De handelsmerken die voor bepaalde producten gebruikt worden, kunnen in bepaalde landen afwijken van diegene die op deze website te zien zijn. Sommige van de producten en diensten die op de website van Vaillant getoond worden, worden mogelijk niet of slechts met beperkingen toegestaan voor verkoop of gebruik in andere landen door de plaatselijke overheden. Vraag uw plaatselijke Vaillant-filiaal om informatie over de producten en diensten die in uw land verkrijgbaar zijn.

Aansprakelijkheid

Voor informatie, software of documentatie die gratis ter beschikking wordt gesteld is Vaillant niet aansprakelijk bij gebreken op het vlak van de kwaliteit of inhoud van de informatie, software en documentatie, in het bijzonder wat de correctheid of aanwezigheid van gebreken of de afwezigheid van claims of rechten van derden betreft of op het vlak van volledigheid en/of toepasselijkheid, tenzij in gevallen van bewuste misleiding of bedrog.

In elk ander opzicht is Vaillant ook niet aansprakelijk, tenzij dit wettelijk vereist is, bv. volgens de Wet op Productaansprakelijkheid of in gevallen van bewuste misleiding, grove nalatigheid, lichamelijk letsel of overlijden, niet voldoen aan de gegarandeerde eigenschappen, bedrieglijke geheimhouding van een gebrek of in geval van niet-nakoming van fundamentele contractuele verplichtingen. De schadevergoeding in geval van niet-nakoming van fundamentele contractuele verplichtingen is beperkt tot de contracttypische, voorzienbare schade als er geen sprake is van bewuste misleiding of grove nalatigheid.

Hoewel Vaillant alle inspanningen doet om de website van Vaillant virusvrij te houden, kan Vaillant niet garanderen dat de website ook daadwerkelijk virusvrij is. De Gebruiker moet, voor zijn eigen bescherming, de nodige stappen ondernemen en de juiste veiligheidsmaatregelen treffen. De Gebruiker moet een virusscanner gebruiken alvorens hij informatie, software of documentatie downloadt.

De bepalingen hierboven beogen of impliceren geen wijzigingen aan de bewijslast inzake het door de Gebruiker ondervonden nadeel.

Hyperlinks

De website van Vaillant kan hyperlinks bevatten naar webpagina’s van derden. Vaillant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van zulke webpagina’s en vertegenwoordigt noch onderschrijft zulke webpagina’s of de inhoud ervan als toebehorende aan Vaillant zelf, aangezien Vaillant geen controle heeft over de informatie op zulke webpagina’s en niet verantwoordelijk is voor de inhoud en informatie die daarop wordt weergegeven. Het gebruik van zulke webpagina’s is volledig voor eigen risico van de Gebruiker.

Copyright

De inhoud van deze website is beschermd door het copyright van

Vaillant Group Belgium NV

Golden Hopestraat 15

B-1620 Drogenbos - België

of elk ander bedrijf van de Vaillant Group. Met de Vaillant Group wordt bedoeld: Vaillant GmbH, Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid, Duitsland, met maatschappelijke zetel te Remscheid, Duitsland, en de met haar verbonden ondernemingen. Alle teksten, afbeeldingen, grafische inhoud, audio- en videobestanden, geanimeerde bestanden, merknamen en andere inhoud van deze website vallen onder het copyright en andere dergelijke wetten ter bescherming van intellectuele eigendom. U mag de inhoud niet veranderen, kopiëren, verdelen, verkopen, verhuren, gebruiken, aanvullen of op een andere manier aanwenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. In geval van goedkeuring moet elke kopie van de inhoud van de website van Vaillant of een deel daarvan volgende copyrightvermelding bevatten: “© [jaar] Vaillant Group Belgium NV, Drogenbos. Alle rechten voorbehouden.”

Voor privaat, niet-commercieel gebruik mag u echter wel het door Vaillant op deze website gepubliceerde materiaal lezen, kopiëren, afdrukken en opslaan. Wijzigingen aan de inhoud van de website zijn hiervan expliciet uitgesloten.

Persberichten en andere documenten, foto’s en grafische inhoud, waarvan wordt aangegeven dat ze vrijgegeven zijn voor publicatie, kunnen gebruikt worden voor perspublicaties mits toevoeging van volgende copyrightvermelding: “© [jaar] Vaillant Group Belgium NV, Drogenbos, www.vaillant.be. Alle rechten voorbehouden.” Dergelijke overname is kostenvrij, maar we vragen wel een exemplaar van de publicatie voor onze archieven.

Indien u materiaal van onze website wenst te gebruiken voor andere doeleinden, gelieve contact met ons op te nemen: info@vaillant.be

Handelsmerken

Tenzij anders vermeld, zijn alle bedrijfslogo’s, handelsmerken, emblemen en productbenamingen die gebruikt worden op de website van Vaillant beschermd door het merkenrecht. Ze zijn de intellectuele eigendom van Vaillant GmbH, Remscheid, Duitsland of zijn verbonden ondernemingen. Elk onrechtmatig gebruik of misbruik van deze handelsmerken is uitdrukkelijk verboden en vormt een schending van het merkenrecht, de wet op het auteursrecht, andere rechten van intellectuele eigendom of de wet op oneerlijke concurrentie.

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Voor het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonlijk identificeerbare gegevens van de Gebruiker van de website van Vaillant, moet Vaillant de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer naleven. Lees ook onze informatie over gegevensbescherming.

Juridische kennisgeving

Vanaf 1 januari 2013, zijn we verplicht om een lijst met pomp-reserveonderdelen (7599 kB) te publiceren.

Let op de volgende belangrijke opmerkingen (52 kB), die beschikbaar zijn in andere talen:

  • Er kan schade ontstaan als een reserveonderdeel onvakkundig wordt geïnstalleerd.
  • Laat dit onderdeel alleen door een expert monteren!
  • Lees eerst de bijgeleverde montage-en bedieningshandleiding goed door! Deze lijst vervangt niet de altijd geldende reserveonderdelencatalogus.
  • Kies het juiste reserveonderdeel altijd uit de bijgewerkte reserveonderdelencatalogus. Wijzigingen voorbehouden.

Sinds 1 januari 2013 worden pompen in verwarmingssystemen ook beoordeeld met de Energy Efficiency Index (EEI). Dit getal geeft een vergelijkende waarde voor het energieverbruik van een pomp. De efficiëntie-index van een gewone pomp is ongeveer 0,8. Sinds 1 januari 2013 moeten stand-alone pompen in verwarmingssystemen efficiënter zijn met EEI ≤ 0,27. Daarvoor wordt het energieverbruik met minimaal 65% verminderd ten opzichte van een standaardpomp. Vanaf 1 augustus 2015 wordt de limiet verlaagd tot EE <0,23. Dan gelden de eisen ook voor pompen die verband houden met een warmtegenerator en voor bronpompen.

De benchmark (34 kB)voor de meeste efficiënte circulatiepompen is EEI ≤ 0,20. De benchmark is beschikbaar in andere talen.

Vanaf 1 januari 2013, wordt aan afvalverwerkingsinstallaties informatie beschikbaar gesteld over de demontage, recycling en verwijdering aan het einde van de levensduur van componenten en materialen uit stand-alone circulatiepompen en in producten ingebouwde circulatiepompen. Vind hier de informatie over de recycleerbaarheid als PDF (34 kB) . Deze informatie is beschikbaar in andere talen als PDF (50 kB).

Varia

Deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden geïnterpreteerd, beheerd en uitgelegd volgens de Belgische wetten, met uitzondering van de VN-Conventie inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen. Rechtspraak zal plaatsvinden in Brussel indien de Gebruiker een handelaar is volgens het belgische Wetboek van Koophandel.

Mocht een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn of worden, zal dit geen impact hebben op de geldigheid van de overige bepalingen.

Vaillant stelt voorop dat deze website exacte en actuele informatie bevat. Alhoewel, wij garanderen dit niet en hebben geen enkele verantwoordelijkheid voor wat betreft de exactheid en het gebruik van de informatie voor een bepaald doel.

Alle informaties worden, zoals ze zijn, ter beschikking gesteld. Vaillant treft geen verantwoordelijkheid voor technische onexactheden, typografische fouten of ontbrekende gegevens in de website.

De informaties in de website kunnen zonder voorafgaande melding en zonder enige verplichting veranderd of vernieuwd worden.

Feedback

Wij stellen het op prijs als u contact met ons opneemt. We willen er echter op wijzen dat wij, kosteloos, al uw ideeën of voorstellen kunnen gebruiken voor de verdere ontwikkeling, verbetering of verkoop van onze producten.

Compliance @ Vaillant Group: Rapporteringskanalen

Veiligheid is zeer belangrijk voor ons, daarom is elk advies of suggestie welkom.

Mocht u een inbreuk vaststellen op de wet, de gedragscode van Vaillant Group of onze interne regels en reglementen, dan kunnen de relevante contactpersonen steeds benaderd worden door alle werknemers, leveranciers en klanten.

Met het BKMS whistleblower systeem hebben alle werknemers, leveranciers en klanten bovendien ook toegang tot een systeem dat kan gebruikt worden om mogelijk ontoelaatbaar gedrag onder de aandacht te brengen van ons compliance team.

Indien nodig kan dit zelfs anoniem gebeuren, omdat we begrijpen dat zo'n zaken niet altijd direct kunnen behandeld worden. Twijfel daarom niet om gebruik te maken van het systeem.

Geef feedback: https://www.bkms-system.net/vaillant